Obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti NATURA Hustopeče, s.r.o., Na Úvoze 4, 693 81 Hustopeče, IČO: 27700038 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vzájemné povinnosti a práva smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.naturahustopece.cz (dále jen „webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Jeli smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodními podmínkami. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškerá prezentace zboží umístněná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednaném zboží
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

2.5 Před samotným zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

2.7 Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou.

3. Cena zboží a platební podmínky

 3.1 Cenu zboží a případně náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Na Úvoze 4, 696 81 Hustopeče
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5 Prodávající je oprávněn  v případě bezhotovostní platby požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.6 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou platbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

4. Přeprava a dodání zboží

4.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání.

4.3 V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručovaným zásilky.

4.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.3 Vyřizování stížnosti spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy sedlakova@naturahustopece.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

5.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinnosti z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

6.2 Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6.3 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.4 Osobní údaje budou zpracovávány pod dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolně poskytnutí osobních údajů.

6.5 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

6.6 Požádali kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. Cena dopravy a doručení

Možnosti dopravy a ceny za objednané zboží:

 • při objednání v pracovní dny do 12.00 hod by měla být Vaše zásilka odeslána do 2 pracovních dnů. Pokud objednáte zboží po 12.00 hod, o víkendu nebo ve státní svátek, bude Vaše objednávka odeslána do 3 pracovních dnů
 • prostřednictvím emailu, sms zprávy nebo telefonicky budete vždy informování o již zpracované objednávce a její předání dopravci
 • dopravní společnost geis Vás bude prostřednictvím sms a emailem informovat o převzetí zboží a o možnosti sledovat Vaši zásilku přímo na jejich webovém rozhraní
 • při nákupu nad 2.500 kč s DPH je doprava zdarma, bez poštovného a balného a bez dobírky
 • při nákupu v hodnotě méně jako 2.500 Kč s DPH je poštovné a balné 200 Kč a platba na dobírku 40 Kč v rámci ČR
 • pří nákupu v hodnotě méně jako 2.500 Kč s DPH je poštovné a balné 350 Kč a platba na dobírku 60 Kč v rámci SR
 • osobní odběr objednaného zboží je možný na adrese NATURA Hustopeče, Na Úvoze 4, Hustopeče 693 01 (výdejní místo slouží pouze k vyzvednutí zboží, nejedná se o kamenný obchod). Zboží si je možné vyzvednout: pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod, pátek od 7.00 do 12.30 hod